شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

فردا، 15 بهمن 1396 ؛ فردا ساعت 9صبح مراسم افتتاح آسفالت بلوار پرفسور یحیی دولتی با حضور معاونت محترم عمرانی استانداری همدان در کند رو جنب پست برق

تاریخ 1396/11/14 | پرینت

فردا (15 بهمن 1396) ساعت 9صبح مراسم افتتاح آسفالت بلوار پرفسور یحیی دولتی با حضور معاونت محترم عمرانی استانداری همدان در کند رو جنب پست برقهمزمان به دهه مبارک فجر، فردا (15 بهمن 1396) ساعت 9 صبح مراسم افتتاح آسفالت بلوار پرفسور یحیی دولتی با حضور معاونت محترم عمرانی استانداری همدان در کند رو جنب پست برق و با حضور مسئولین و همشهریان برگزار خواهد گردید.