شهرداری فامنین

Welcome Famenin City


جهش تولید با مشارکت مردم

پیوندها

دسترسی سریع

اوقات شرعی

حمل و نقل و ترافیک


مسئول حمل و نقل و ترافیک و معاینه فنی :

            آقای حسن ترابی   

 

شرح وظایف معاونت حمل و نقل و ترافیک :


- اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

- اقدام در خصوص برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و کنترل لازم در زمینه حمل و نقل و ساماندهی ترافیک در سطح شهر

- تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی

- نظارت بر حسن انتظام امور واحد های مرتبط با حمل و نقل شهری و مراقبت در بهره برداری مطلوب از کلیه سیستمها ی حمل و نقل موجود

- ایجاد هماهنگی بین کلیه واحد های مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر در زمینه بهبود و اصلاح روشهای موجود و پیش بینی برنامه های آتی

- برنامه ریزی جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر که منجر به کاهش اثرات منفی پدیده ترافیک شامل تراکم تاخیر در حرکت ، آلودگی محیط زیست ، اتلاف در وقت و صدمات جسمی و روحی و نظایر آن خواهد شد

- بررسی ایجاد و توسعه شبکه معابر مناسب جهت حرکت

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف
 شماره تماس :08136827853