شهرداری فامنین

Welcome Famenin City


سال تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

پیوندها

دسترسی سریع

اوقات شرعی

امور مالی


جواد خرمی:مسئول امورمالی

   

شرح مسئوليت و اختيارات :
 
نظارت بر اجراي مواد 6 و 26 آئين نامه مالي شهرداريها
اجراي كامل آئين نامه مالي شهرداري ها
نظارت بر اجراي ماده 33 آئين نامه مالي شهرداريها
نظارت بر اجراي ماده 55 و 65 و 67 آئين نامه شهرداريها
نظارت بر امور مالي ، كارپردازي و انبار
نگهداري چك هاي واحد در آمد
نگهداري اسناد مالي
نظارت بر وصول چك ها در موعد سر رسيد آنان
امضاء اسناد هزينه و در آمد و تاييد آنها
مميزي اسناد مالي و هزينه