شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

اتصال خیابان شهیدان دولتی شرقی به خیابان امام (ره)، با همکاری حاج محسن دولتی

تاریخ 1396/11/04 | پرینت

مژده به اهالی محترم محله علی آباد

گامی دیگر در پیشرفت شهر فامنین?

یکی از مهمترین توافقات جهت گشایش خیابان شهیدان دولتی شرقی، امروز
"۴ بهمن ماه ۹۶" انجام شد.

اتصال خیابان شهیدان دولتی شرقی به خیابان امام (ره)، با
همکاری حاج محسن دولتی

درود بر مناعت طبع و همت بلند حاج محسن دولتی و فرزند بزرگوار ایشان، حاج حسین دولتی