شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

امروز 99/11/23 آغاز جدول گذاری قسمت کند رو ورودی شهر و جدول گذاری بلوار شهید چمران ماماهان

تاریخ 1399/11/23 | پرینت

امروز 99/11/23 آغاز جدول گذاری قسمت کند رو ورودی شهر از سمت همدان با جداول گرانیتی

روابط عمومی شهرداری فامنین

 

  

امروز 99/11/23 ادامه جدول گذاری بلوار شهید چمران ماماهان با جداول گرانیتی 

روابط عمومی شهرداری فامنین