شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

عملکرد مرداد ماه 98

تاریخ 1398/04/27 | پرینت

 

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری فامنین به استناد مجوز شماره 597-2/2 مورخ 01/05/98 شورای اسلامی شهر فامنین بر اساس ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها اقدام به فروش 12 قطعه زمین با شرایط و مشخصات ذیل می نماید.

  • شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مزایده 5% مبلغ قیمت پایه(طبق ردیف مبلغ تضمین برای هر قطعه) را به حساب 0105755046007 به نام شهرداری فامنین به عنوان سپرده  شرکت در مزایده نزد بانک ملی شعبه فامنین واریز نمایند.
  • متقاضیان پیشنهادات قیمتی خود را به همراه فیش واریزی مبلغ سپرده در پاکات مخصوص شهرداری قرار داده و از تاریخ انتشار آگهی دوم به مدت 10 (ده ) روزمهلت ارسال پیشنهادات بوده که تا روز پنجشنبه مورخ 24/05/1398  از طریق پست سفارشی یا حضوری به آدرس بلوار امام، انتهای خیابان شریعتی، شهرداری فامنین کد پستی 6561617166 ارسال نمایند.
  • ذکر قطعه درخواستی و همچنین شرکت در مزایده فروش زمین بر روی پاکت پستی الزامی است.
  • برای شرکت در مزایده شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  • به درخواست مخدوش، مشروط و بدون فیش واریزی سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • در صورت برنده شدن به مبلغ پیشنهادی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.
  • به پیشنهادات پایین تر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • کسورات مربوطه و هزینه آگهی بعهده برنده خواهد بود.
  • کمیسیون عالی معاملات شهرداری راس ساعت 10 صبح روز 26/05/1398 مورخ در دفتر شهردار بازگشایی و قرائت خواهد شد.
  • در صورت انصراف نفر اول سپرده وی ضبط و نفر دوم برنده شناخته شده و در صورت انصراف نفر دوم نیز سپرده وی ضبط و نفر سوم برنده محسوب می شود.

ضمناً جهت مشاهده اطلاعیه فوق درسایت شهرداری فامنین به آدرس www.sh-famenin.ir مراجعه فرمائید.

 

 

 

                                                                                                                                                          روابط عمومی شهرداری فامنین

 

 

ردیف

شماره قطعه

نشانی ملک

مساحت (مترمربع)

قیمت هر متر مربع پایه(کارشناسی)

قیمت پایه کل کارشناس(ریال)

کاربری

مبلغ تضمین (ریال)

1

4

18 متری باغستان 4

200

ندارد

800.000.00

مسکونی

40.000.000

2

5

18 متری باغستان 4

240

ندارد

850.000.000

مسکونی

42.500.000

3

6

18 متری باغستان 4

240

ندارد

850.000.000

مسکونی

42.500.000

4

5

کوی ماماهان ، کوچه شهید مومنی ، تفکیکی احمد عسگری فروش 4 قطعه باهم می باشد

1/146

950.000

138.795.000

مسکونی

15.000.000

6

1/102

300.000

30.630.000

7

200

300.000

60.000.000

8

60.000.000

5

4

ماماهان ، کوچه شهید مومنی ، تفکیکی احمد عسگری

7/200

950.000

190.665.000

مسکونی –فروش 3 قطعه باهم می باشد

39.000.000

1

30 متری هنرستان تفکیکی حاج احمد بداغی

213

ندارد

290.000.000

2

30 متری هنرستان تفکیکی حاج احمد بداغی

208

280.000.000

6

9

24 متری شهیدان شرقی

74/245

5.500.000

1.351.570.00

مسکونی

68.000.000

7

-

زمین های تفکیکی حاج عباس بیات

خیابان سی متری شورا

512

2.000.000

1.024.000.000

مسکونی

51.200.000