شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

آگهی مزایده عمومی واگذاری حمام قره باغی

تاریخ 1397/06/22 | پرینت

آگهی مزایده عمومی واگذاری حمام قره باغی

شهرداری فامنین در نظر دارد حمام قدیمی شهر را جهت ایجاد رستوران سنتی واقع در فامنین ، بر اساس مجوز شماره 120 مورخه 14/04/97 شورای اسلامی شهر از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره بها به مدت سه سال واگذار نماید لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.

  • شرکت کنندگان می بایست 5 درصد قیمت پایه سالیانه را به صورت اسناد خزانه ، ضمانت نامه بانکی سه ماهه و یا واریز به حساب 0105755046007 بانک ملی به نام شهرداری فامنین به عنوان سپرده شرکت در مزایده ارائه نمایند.
  • درصورت انصراف برندگان اول ، دوم و سوم از مزایده ، اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • سایر اطلاعات ، جزئیات و قیمت پایه در اسناد مزایده ذکر گردیده است .
  • کلیه هزینه های نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است.
  • مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده از زمان انتشار آگهی دوم به مدت10روز کاری (05/07/1397) می باشد و به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • یرای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 3-36822020 -081 با واحد امور مالی شهرداری تماس حاصل فرمایید.