شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

آگهی مزایده عمومی واگذاری زمین جهت شهربازی شهرداری فامنین

تاریخ 1397/05/06 | پرینت

آگهی مزایده عمومی واگذاری زمین جهت شهربازی شهرداری فامنین

شهرداری فامنین در نظر دارد برای ایجاد مجموعه شهربازی و مجتمع تفریحی با امکانات مدرن و ویژگی های خاص قطعه زمینی را بصورت فضای باز با امکانات آب و  برق را در پارک ملت به متقاضیان واجد شرایط به مدت 5 سال واگذار نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای توان مالی و سرمایه گذاری، سوابق اجرایی، و تجربه کافی در موضوع مورد مزایده می باشند دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت ده روز پس از چاپ نوبت دوم تا تاریخ 20/5/97 روز شنبه  با مراجعه به امور مالی شهرداری ضمن واریز 5% سپرده پیمان بعنوان سپرده شرکت در مزایده نسبت به اخذ اسناد مزایده اقدام نمایند سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج گردیده است.

برنده مزایده موظف است ضمانت نامه ای معادل ده درصد کل مبلغ پیشنهادی را بابت سپرده حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد ارائه نماید.

هزینه های چاپ کلیه اگهی ها و کارشناسی و سایر هزینه های برگزاری مزایده بعهده برنده مزایده می باشد.

شروع به کار و استفاده از مجموعه شهر بازی بدون هماهنگی و اخذ مجوز از اداره کل استاندارد استان همدان ممنوع می باشد.

مبلغ خرید اسناد مزایده 500.000 ریال می باشد.

چنانچه برنده اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند تضمین شرکت در مناقصه به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

-مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده مبلغ 150.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب 0105755046007 بانک ملی بنام شهرداری فامنین واریز و رسید ضمانت نامه در پاکت الف و به همراه سایر اسناد ارائه نمایند.

به پیشنهاد های بعد از مهلت تاریخ ارائه اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

یرای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 3-36822020 -081 با واحد امور مالی شهرداری تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شهرداری فامنین

-چاپ دوم روزنامه هگمتانه در تاریخ 9/5/97 روزنامه هگمتانه