شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

تجدید آگهی مزایده فروش 3 قطعه زمین شهرداری فامنین مورخ 1402/12/14

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

تجدید آگهی مزایده فروش 3 قطعه زمین شهرداری فامنین

شهرداری فامنین به استناد مجوز شورای اسلامی شهر  و بر اساس ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها اقدام به فروش  3( سه ) قطعه زمین با شرایط زیر می نماید.

 

شماره مزایده در سامانه ستاد 2002050122000004

 • متقاضیان پس از دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد ، ضمانت نامه بانکی سه ماهه و یا فیش واریزی مبلغ سپرده در پاکت الف و اسناد مدارک شرکت در مزایده ، کپی کارت ملی و شناسنامه در پاکت ب و پیشنهادات قیمتی خود را در پاکت ج قرار داده و از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند
 • مهلت دریافت اسناد از تاریخ (14/12/1402) تا مورخ 27/12/1402  و مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ ( 14 / 12/1402) تا مورخ 08/01/1403  میباشد ،
 • شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مزایده 5% مبلغ قیمت پایه(طبق ردیف مبلغ تضمین برای هر قطعه) را به حساب 0105755046007 یا شماره شبا  100170000000105755046007 IR   به نام شهرداری فامنین به عنوان سپرده  شرکت در مزایده زمین  نزد بانک ملی واریز یا طی ضمانت نامه بانکی  سه ماهه در پاکت الف قرار داده و اصل تضمین را نیز به شهرداری ارسال نمایند.
 • ذکر قطعه درخواستی در برگه پیشنهاد قیمت (ج) و نیز روی پاکت اصلی الزامی است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 • به درخواست مخدوش، مشروط و بدون فیش واریزی سپرده و ارسال بعد از مهلت مقرر قانونی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادات پایین تر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه های مربوطه : هزینه آگهی و هزینه کارشناسی زمین بعهده برنده خواهد بود.
 • کلیه مشخصات زمین و شرایط شرکت در مزایده و اسناد مربوطه در سامانه ستاد بارگذاری گردیده است .
 • کمیسیون عالی معاملات شهرداری راس ساعت 10 صبح مورخ 09/01/1403 در دفتر شهردار بازگشایی و قرائت خواهد شد.
 • در صورت انصراف نفر اول سپرده وی ضبط و نفر دوم برنده شناخته شده و در صورت انصراف نفر دوم نیز سپرده وی ضبط و نفر سوم برنده محسوب می شود.
 • شرکت کنندگان بایستی تمامی اسناد خریداری شده را مهر و امضا نموده و از طریق سامانه الکترونیکی دولت(ستاد) ارسال نمایند

 

13-متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36822020-081 شهرداری فامنین با واحد حقوقی و املاک تماس حاصل فرمایند.