شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

باید سرخودمان کلاه بگذاریم ؟!!!!

تاریخ 1398/02/28 | پرینت

باید سرخودمان کلاه بگذاریم ؟!!!!

تنها جایی که حتما باید سر خودمان کلاه بگذاریم هنگام موتور سواری است چرا که با توجه به آمار و مشاهدات که به راحتی همه مردم آن را دیده و شنیده اند در هنگام بروز تصادفات و سوانح بیشترین آسیب به سر رانندگان وارد می شود. به راحتی با استفاده از کلاه ایمنی می توان از خطراتی از قبیل ضربه مغزی جلوگیری کرد.
کلاه ایمنی ضامن امنیت بیشتر موتورسواران