شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

جلسه مشورتی

تاریخ 1401/05/18 | پرینت

جلسه ی مشورتی با حضور حمید محبی مجید شهردار، چهره آزاد رئیس شوراي شهر و جمعی از مسئولان و فرهیختگان شهرستان فامنین در مرکز آموزشی و پژوهشی پوست و جذام پروفسور یحیی دولتی فامنینی در تهران