شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/07/03

تاریخ 1400/07/03 | پرینت

امروز 1400،7،3 مراسم تودیع و معارفه شهردار فامنین

در این مراسم از زحمات مهندس رفتاری و مهندس لطیفی تقدیر و مهندس حمید محبی به عنوان شهردار فامنین معرفی شد.

روابط عمومی شهرداری فامنین