شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

به مناسبت روز شوراها، شهردارو پرسنل شهرداری فامنین در محل سالن جلسات شورای شهر با اعضای شورا دیدار نمودند. 1403

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

به مناسبت روز شوراها، شهردارو پرسنل شهرداری فامنین در محل سالن جلسات شورای شهر با اعضای شورا دیدار نمودند 1403