شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

حضور مهندس محبی شهردار، مهندس عباس رحیم معاون شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فامنین در آغازین ساعات شروع انتخابات، در‌پای صندوق های رأی مورخ 1402/12/11

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

حضور مهندس محبی شهردار، مهندس عباس رحیم معاون شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فامنین در آغازین ساعات شروع انتخابات، در‌پای صندوق های رأی مورخ 1402/12/11