شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

اجرای تخریب و تعریض ملک در طرح بلوار 60 متری مورخ 1402/8/25

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

گزارش تصویری از اجرای تخریب و تعریض ملک در طرح وراث مرحوم رمضانعلی بیات واقع در بلوار ۶۰ متری پروفسور دولتی و کوچه سرباز