شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/07/19

تاریخ 1400/07/19 | پرینت

امروز 1400،7،19 مسئولین محترم هیئتهای حضرت امیر المؤمنین (ع) و زنجیر زنی و مسئول خیریه دستهای مهربان با مهندس محبی شهردار فامنین جهت همکاری بیشتر دیدار کردند.