شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/07/19

تاریخ 1400/07/19 | پرینت

امروز 1400،7،19 فرماندهی محترم انتظامی شهرستان فامنین و هیئت همراه با مهندس محبی شهردار فامنین جهت همکاری بیشتر دیدار کردند.

روابط عمومی شهرداری فامنین