شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/04/26

تاریخ 1400/04/26 | پرینت

جناب آقای مهندس مسعود سلطانی مهد
بدین وسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت معاونت شهرداری فامنین که نشان از درایت؛لیاقت و توانمندیهای شما دارد تبریک عرض نموده و از پروردگار متعال برای جنابعالی در مسیر خدمت به مردم شریف فامنین آرزوی موفقیت مینماییم.
روابط عمومی شهرداری فامنین