شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/3/12

تاریخ 1400/03/12 | پرینت

تملک و تخریب یک باب مغازه واقع در طرح تعریض خیابان ۱۸ متری شهید قربانی

روابط عمومی شهرداری فامنین