شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

1400/01/24

تاریخ 1400/01/24 | پرینت

تقدیر و تشکر از آقایان علی رسولی،محمد قربانی و فتحعلی قربانی و فرهاد هاشمی در نظافت و جمع آوری خاکهای مازاد خیابان چمران ماماهان

روابط عمومی شهرداری فامنین