شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

...

تاریخ 1399/10/20 | پرینت

نصب بنر تقدیر و تشکر اهالی خیابان های فرهنگ بسیج و دکتر شریعتی از مهندس رفتاری در راستای پاکسازی معابر و زمینهای بایر از نخاله ها و مصالح مازاد