شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

آگهی مزایده عمومی اجاره رستوران سنتی حمام قره باغی 1403/03/22

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

آگهی مزایده عمومی اجاره رستوران سنتی حمام قره باغی 1403/03/22

 

شهرداری فامنین در نظر دارد  به استناد مجوز شماره 2309  مورخ 21/12/1402  شورای اسلامی شهر فامنین نسبت به اجاره رستوران سنتی حمام قره باغی  شهر فامنین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط جهت راه اندازی و بهره برداری رستوران سنتی  بر اساس شرایط ذکر شده در اسناد مزایده به مدت 3 سال شمسی با شرایط ذیل اقدام نماید .

شماره سامانه تدارکات دولت (ستاد ): 5003050122000001

  • دریافت اسناد از تاریخ انتشار از تاریخ (22/03/1403) تا مورخ 29/03/1403  می باشد و ارسال پیشنهاد از تاریخ 22/03/1403 تا تاریخ 09/04 /1403 می باشد که  از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.
  • شرکت کنندگان می بایست پس از دریافت اسناد ، جهت شرکت در مزایده 5% مبلغ قیمت پایه کارشناسی کل اجاره بها (طبق ردیف مبلغ تضمین اجاره بها) را به حساب 0105755046007 به نام شهرداری فامنین به عنوان سپرده  شرکت در مزایده نزد بانک ملی واریز یا طی ضمانت نامه بانکی  سه ماهه در پاکت الف قرارداده و اصل ضمانت نامه را به شهرداری فامنین ارسال نمایند.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  • به درخواست مخدوش، مشروط و بدون فیش واریزی سپرده و ارسال بعد از مهلت مقرر قانونی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • به پیشنهادات پایین تر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه های مربوطه : هزینه آگهی و هزینه کارشناسی بعهده برنده خواهد بود.
  • کلیه مشخصات و شرایط شرکت در مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.
  • کمیسیون عالی معاملات شهرداری راس ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ  10/04/1403 در دفتر شهردار بازگشایی و قرائت خواهد شد.
  • در صورت انصراف نفر اول سپرده وی ضبط و نفر دوم برنده شناخته شده و در صورت انصراف نفر دوم نیز سپرده وی ضبط و نفر سوم برنده محسوب می شود.
  • شرکت کنندگان بایستی تمامی اسناد خریداری شده را مهر و امضا نموده و در داخل پاکت های مخصوص خود در سامانه ستاد به شهرداری فامنین ارسال نمایند

13-متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36822020-081 شهرداری فامنین با واحد حقوقی و املاک تماس حاصل فرمایند.

ردیف

مشخصات

نشانی محل

مدت اجاره

قیمت پایه(کارشناسی)

کل اجاره بها (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

(ريال)

توضیحات

1

اجاره رستوران سنتی حمام قره باغی 

فامنین ابتدای خیابان فرهنگ بسیج ،

3 سال شمسی

1.800.000.000

90.000.000

قیمت پایه اجاره بها بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری برای سال اول 50 میلیون ريال می باشد و برای سال های آتی بر اساس قیمت سال قبل با صلاح دید شهرداری کارشناسی  مجدد خواهد شد و یا بر اساس نرخ شاخص تورمی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت

مشخصات مزایده عمومی