شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

مناقصه 4000 تن آسفالت گرم

تاریخ 1348/10/11 | پرینت

مناقصه عمومی خرید ، حمل و پخش مکانیکی 4000 تن آسفالت گرم جهت آسفالت ریزی معابر سطح شهر فامنین  1403/03/12

 

شهرداری فامنین در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه ذیل به پیمانکاران / شرکتهای حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند.

شماره مناقصه در سامانه ستاد    (2003050122000001)

 • کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir انجام خواهد شد.
 • متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
 • شرکت کنندگان می بایست 5 درصد قیمت پایه را به صورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه و یا واریز نقدی به حساب شماره  0105755046007 بانک ملی به نام شهرداری فامنین به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند.
 • سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • کلیه کسورات قانونی اعم از (بیمه و مالیات ) و غیره بر عهده پیمانکار می باشد.
 • کلیه هزینه های نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 • قرارداد این مناقصه مشمول تعدیل نمی گردد.
 • تاریخ انتشار آگهی 12/03/1403 و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا تاریخ 17/03/1403  ارسال اسناد مناقصه تا تاریخ  (27/03/1403) می باشد .
 • به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.
 • به پیشنهادات قلم خورده ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • مقدار 10% پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.
 • در صورت مشاهده هر گونه تبانی ، مناقصه باطل اعلام میگردد.
 • برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7روز کاری پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت شهرداری میتواند سپرده واریزی را به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
 • کمیسیون معاملات شهرداری در مورخ 29/03/1403 ساعت 8 صبح در دفتر شهردار تشکیل خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه که در سامانه ستاد بارگذاری شده است ، مندرج می باشد .
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 3-36822020 -081 با واحد عمران شهرداری تماس حاصل فرمایید.

 

ردیف

نام پروژه

جمع کل پروژه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

1

خرید ، حمل و پخش مکانیکی 4000 تن آسفالت گرم جهت آسفالت ریزی معابر سطح شهر فامنین

88.000.000.000

4,400,000,000