شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

امروز 99/11/21 نصب تابلوهای مزین به تصاویر شهدای گرانقدر شهر

تاریخ 1399/11/21 | پرینت

امروز 99/11/21 نصب تابلوهای مزین به تصاویر شهدای گرانقدر شهر با ذکر تاریخ تولد، تاریخ شهادت، محل شهادت و وصیت نامه شهید در ورودی کوچه ها و معابر نصب تابلوهای مزین به تصاویر شهدای گرانقدر شهر با ذکر تاریخ تولد، تاریخ شهادت، محل شهادت و وصیت نامه شهید در ورودی کوچه ها و معابر 
روابط عمومی شهرداری فامنین