صفحه اصلي > خبرها / اخبار ویژه / مناقصات و مزایدات > مزایده بهره برداری از جایگاهCNG شهرداری فامنین ( تجدید)

مزایده بهره برداری از جایگاهCNG شهرداری فامنین ( تجدید)


3 بهمن 1397, 19:37. نويسنده: shahrdar-famenin

مزایده بهره برداری از جایگاهCNG  شهرداری فامنین ( تجدید)

شهرداری فامنین در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 243 مورخه 17/09/97 از شورای اسلامی شهر بهره برداری از جایگاه CNG  را طی مدت یک سال به اشخاص حقیفی یا حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند در صورت تمایل برای شرکت در مزایده از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

1-شرکت کنندگان می بایست 10 درصد قیمت کارشناسی به مبلغ   360,000,000ریال را به صورت اسناد خزانه بی نام ، ضمانت نامه بانکی سه ماهه و یا واریز نقدی به حساب 0105755046007 بانک ملی به نام شهرداری فامنین ارائه نمایند. و ضمن بارگذاری تصویر ضمانت نامه در سامانه ستاد حتما باید اصل ضمانت نامه تا آخرین روز مهلت قانونی بارگذاری و ارسال پیشنهاد ها  ، به آدرس استان همدان ، شهرستان فامنین خیابان شورا شهرداری فامنین و کد پستی 17166-65616 ارسال نمایند . در غیر اینصورت به پیشنهاد ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2-قیمت پایه اجاره بها به ازای هر ماه ,300.000.000 ریال و مجموع یک سال 3,600,000,000ریال

3-درصورت انصراف برندگان اول ، دوم و سوم از مزایده  و اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4-سایر اطلاعات ، جزئیات در اسناد مزایده  ذکر گردیده است .

5-کلیه هزینه های نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

6-شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است.

7-مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده در سامانه ستاد ذکر گردیده و متقاضیان حتما باید از طریق سامانه اقدام نمایند به پیشنهاد های ارسالی ترتیب اثر داده نخواهدشد.

8- تاریخ انتشار از طریق سامانه ستاد روز شنبه 06/11/97 ساعت 8صبح می باشد.

9- شماره مزایده در سامانه ستاد 500975012200002 (قسمت کارتابل اجاره)

10-برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 3-36822020 -081 با واحد امور مالی شهرداری تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی شهرداری فامنین بازگشت