شهرداری فامنین

Welcome Famenin City

توافق و تعریض خیابان شهیدان شرقی

تاریخ 1397/01/17 | پرینت

توافق شهرداری با آقای غلامعلی دولتی فرزند عباداله در خصوص ملک واقع در طرح تعریض خیابان شهیدان شرقی ، با حضور مالک ، حاج مرتضی نقوی و شهردار محترم

هماهنگیهای لازم در خصوص تخریب ملک آقای علی امیری که در طرح تعریض خیابان شهیدان شرقی واقع است انجام شد.عزم و جزم شهرداری در یک روز تعطیل جهت بازگشایی خیابان شهیدان شرقی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تخریب ملک جانبازسرافراز دفاع مقدس جناب آقای آقامعلی باذلی واقع در طرح تعریض خیابان شهیدان شرقی